برای دانلود اپلیکیشن با لینک مستقیم کلیک کنید.

توجه کنید که وقتی از این روش برای دانلود و نصب اپلکیشن استفاده کنید، گوشی همراه هوشمند شما، اخطار امنیتی منبع ناشناس خواهد داد. این اخطار طبیعیست و اگر از منبع اپلکیشن مطمئن نیستید باید بر روی انصراف کلیک کنید. اما در مورد حدید بر روی پذیرفتن کلیک کنید تا نصب ادامه یابد. اگر می خواهید با این اخطار امنیتی برخورد نکنید، پیشنهاد می شود حدید را از کافه بازار دانلود و نصب نمایید.